Tel : +90 442 233 33 89 |

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
31 Mart 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.03.2020 tarihli ve E-00053373335 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a istinaden yapıldığı belirtilmekle birlikte, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun’un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanarak, 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun 7223 sayı numarası ile 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yasalaştığı kaydedilmiştir.

Yazıda, 7223 sayılı kanun ile aşağıdaki hususların düzenlendiği belirtilmiştir:

. İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu
iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha
hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin
teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.

. Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün
ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.

. E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo
veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.

. İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere
ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek,
güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek
hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.

. Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri
tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı
engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.

. Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma
ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece
imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.

. Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha
güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

Yazıda devamla, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanarak, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığınca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

7223 sayılı Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkanı bulunmaktadır.

Bu itibarla, konu hakkında Odanız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text