Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen 20.10.2021 tarih ve 2985924 sayılı yazı,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen 19.10.2021 tarih ve E-19497526-050.01.04-2011393 sayılı yazı, 03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde; İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun almış olduğu 30.09.2021 tarih ve 73 sayılı karar yazımız ekinde bulunmakta olup, MÇK kararına https://webdosya.csb.gov.tr/db/erzurum/icerikler//73-nolu-mck20211015115205.pdf internet adresinden de ulaşılabilir. Bilgilerinize arz/rica ederim.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Turizm İşleri Şube Müdürlüğü'nden gelen 18.10.2021 tarih ve E-67115869-311.99-1823268 sayılı yazı, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişiklik 5 inci maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin (Otel, Motel, Apart vb.), bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde Müdürlüğümüze işletme belge başvurusu yapma zorundalığı ve bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu ve turizm işletmesi belgesi almak için Müdürlüğümüze başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiş, Kanunun geçici...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden gelen 12.10.2021 tarih ve E-63534196-252.01.01.01-1696 sayılı yazı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinde yer alan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 12 Ekim 2021 tarihi itibari ile ilan etmiştir. Ajansımız yukarıda belirtilen program kapsamında kar amacı güden işletmelerin ve kooperatiflerin aracı kurum üzerinden kullanacakları yatırım kredilerinin maliyetlerini karşılayacaktır. Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 nin duyurulabilmesi için Ajansımız tarafından uzaktan erişim yöntemi ile online bilgilendirme ve proje yazma eğitimi toplantıları düzenlenecektir. Uzaktan erişim yöntemi ile düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimlerine ilişkin tarih, saat ve toplantı linkleri ek-1'de tabloda yer...

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nın 08.10.2021 tarih ve E-53963679-934.99-77906 sayılı yazısı;   Genel Müdürlüğümüzce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi kapsamında doğrudan temin usulüyle yapılacak olan mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik alımların, anılan Kanunun 5'inci maddesinde belirtilen temel ilkelerle amaçlanan sonuca yönelik bir alım sürecinin tekemmülü bakımından ve ihtiyaçların uygun zaman ve şartlarda karşılanması ile kaynakların etkin ve verimli surette kullanılabilmesini teminen söz konusu alımların teklif verme, değerlendirme ve siparişe bağlama,ilana düştüğü anda firmalara otomatik alım ve sonuç bilgisi bildirimi, süreçleri de dahil olmak üzere elektronik ortamda karşılanabilmesine dair "e-Doğrudan Temin" yazılım modülü...

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanmış olup, ilgili link aşağıda paylaşılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm?fbclid=IwAR2LR5jZgVC5bbudkhQVXC-L5EKUy1cJsvGN9BOpNfQ_-4LX_yr7J4cBf1c Üyelerimize duyurulur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını artırıyor. Bu kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir. Bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyetimiz kapsamında, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika pazarları...

Erzurum İl Yazı İşleri  Müdürlüğü'n den gelen yazıya istanaden; Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı. Bakanlığımızın 30/05/2020 tarih e 02/06/2020 tarihli Genelgeleri kapsamın da ilgi (c) ve (ç) yazılarımız ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans /oyun vb. ile bu amaçla yapılan...

Değerli Firma Yetkilisi; Covit-19 küresel pandemi salgını ile yürütülen mücadele kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmenizin 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde heryıl 31 Nisana kadar vermekle mükellef olduğu Yıllık İşletme Cetveli mücbir sebepten dolayı 4 aylığına yani 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak firma olarak sizlerin sisteme giriş yapıp mücbir sebep başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvurunun nasıl yapılması gerektiğine dair tüm detay ve yönlendirmeler aşağıdaki linkte mevcuttur. Unutmayın ki başvuruda bulunmayan firmalar için herhangi bir süre uzatması söz konusu değildir. Sizden gelen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, Sağlıklı günler dileriz. Mücbir sebep nedeniyle 2019 yılı yıllık işletme cetveli süre uzatımı başvurusu nasıl...

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır. Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığının salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım...