Tel : +90 442 233 33 89 |

Görüş Bildirimi Yapılabilecek Konu Listesi

Görüş Bildirimi Yapılabilecek Konu Listesi
12 Aralık 2016

04.06.2016 Tarihinde kabul edilen , 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları ” biyokütle kapsamına alınmış ve biyokütle olarak değerlendirilen  bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınmış ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamına alınmıştır.

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yer alan atıkların bazılarının 5346 sayılı Kanun Kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle tanımı içerisinde yer alması sebebiyle, bu atıkların yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda ilgili yazıda, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atıkların Yakılmasına ilişkin  Yönetmelik hükümlerinin 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı ile uyumlu hale getirilmesi için ve bu atıklardan elektrik enerjisi elde edilirken çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri içerecek şekilde “Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”  Bakanlıkça hazırlanmış olduğu internet adreslerinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin “Görüş Bildirim Formu” doldurmak sureti ile en geç 15/12/2016 tarihine kadar Odamıza ulaştırmasını rica ederiz.