Tel : +90 442 233 33 89 |

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesi)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesi)
24 Temmuz 2019

Sayın Üyemiz;

Erzurum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen 18.07.2019 tarih ve 18434788-439.04.01 sayılı yazı;

Erzurum Valiliği’ne Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazı;

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ilinizdeki meslek kuruluşlarının (İlgili esnaf ve sanatkârlar odası, ticaret ve sanayi odası, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası), üyelerine 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapmalarını teminen, ivedilikle bu kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.