Tel : +90 442 233 33 89 |

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Ruhsat ve Uygunluk Belgesi Şartı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Ruhsat ve Uygunluk Belgesi Şartı
29 Eylül 2020

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin yürürlüğe konulmasının ardından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklenmiş ve 9 Haziran 2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını; 9 Haziran 2020 tarihinden önce faaliyete başlayan  işletmelerin  ise  ikinci  el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma  ruhsatları  ile birlikte  İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki  ilgili  iş  yeri  şartlarını  haiz  olduklarını gösteren “iş yeri uygunluk belgesini” İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktarmalarına veya ticaret il müdürlüklerine  teslim  etmelerine  yönelik  düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020’de yapılan değişiklik ile, işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı  maddesinin  birinci  fıkrası  ile  işletmelere  verilen  süre  sona erinceye kadar, “işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle” bu belgeler  yetki  belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin taahhütname örneği Müdürlüğümüz İnternet sitesi olan http://erzurum.ticaret.gov.tr/ adresinde duyurular kısmında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.