Tel : +90 442 233 33 89 |

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hk

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hk
2 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanma yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda adı geçen yönetmelikte;

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

  1. Meslek odasına  kayıtlı olunması,
  2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  3. İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

MADDE 23 -Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili idarenin yükümlülükleri”

MADDE 22 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen, güncellenen veya iptal edilen işletmeye ait aşağıdaki bilgi ve belgeler, işlemin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde yetkili idare tarafından işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne gönderilir veya Bilgi Sistemine aktarılır:

  1. Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshası.
  2. Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği
  3. İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda ise vergi numarası.

(2) Toplu iş yeri projelerinin 19 uncu maddede belirtilen fiziksel şartları haiz olup olmadığı yapı ruhsatı verilmeden önce yetkili idarece kontrol edilir ve bu şartları taşımayan iş yerlerine ruhsat verilmez.”

MADDE 25-Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “işyerleri” ibaresi “toplu iş yerleri” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyerleri” ibaresi “yüz işletme bulunan toplu iş yerleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(6) 9/6/2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine  ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmelerin 14/712005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olup olmadığı, ilgili  işletmenin  talebi  üzerine  on gün içinde yetkili idarece yerinde kontrol edilir. İş yeri şartlarını haiz olduğu tespit edilen işletmelere, tespit tarihinde bu durumu gösteren belge

(7) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi verilen işletmelerin;

 a) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını,

b) 9/6/2020 tarihinden sonra ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin  iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler hariç olmak üzere, İşyeri Açma ve  Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi, 30/6/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmamaları  veya  il  müdürlüğüne  teslim etmemeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, ilçeniz sınırları içerisinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini yapan ve yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan;

  1. Yetki belgesi ve ruhsat almış olan işletmelere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgenin,
  2. Yetki belgesi almış ancak ruhsat almamış olan işletmelere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının,
  3. Yetki belgesi almamış olan işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının düzenlenmesi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretini yapan işyeri sahiplerine gerekli duyurunun yapılması hususunda,

Üyelerimize duyurulur.