Tel : +90 442 233 33 89 |

Japonya Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Japonya Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması
25 Mayıs 2017

İlgi: TOBB’nin 17.05.2017 tarihli ve 411/8143 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, hedef ülkelerimiz arasında yer alan, hizmet sektörü yatırımlarımızın ve hizmet ticaretimizin yoğun olduğu Japonya ile ülkemiz arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalamak üzere, Japon tarafı ile müzakerelerin, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğu, anlaşma kapsamında “hizmet ticareti”, “mal ticareti” ve “yatırım” başlıklarının yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu anlaşma ile Türkiye ve Japonya’nın pazarlarına yönelik ve pazarlarında faaliyet gösteren yabancı hizmet sunucuları için, sadece yürürlükte bulunan mevzuatın geçerli olacağının ve anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte ilave kısıtlayıcı önlem alınmayacağının karşılıklı taahhüt edilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Müzakerelerde ayrıca, tarafların birbirlerinin hizmetlerine ve hizmet sunucularına, kendi hizmet sunucularından daha az avantajlı muamelede bulunmaması hususunun da ele alınacağı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, hizmet ihracatımızda önemli yer tutan geleneksel alanların dışında, taşımacılık, inşaat, sağlık ve telekomünikasyon hizmetleri gibi görece rekabetçi olduğumuz diğer alanlarda Japonya’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere verdiği olanakları, ülkemize de tanımasının talep edileceği ifade edilmektedir. Eş zamanlı olarak ülkemiz hizmet pazarında Japon hizmet sunucularının, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla çeşitli kuralların da müzakere edileceği bildirilmektedir. Ayrıca söz konusu anlaşma ile, Japon ve Türk iş adamları ve hizmet sunucularının geçici dolaşım imkanlarının arttırılmasının da amaçlandığı vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda, anlaşma kapsamında tarafların, hizmet sektörlerinde pazara girişi sınırlandıran ve piyasada anlaşmanın diğer tarafına dezavantajlı muamele getiren tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak ortaya koymakta ve pazarını daha kısıtlı hale getirmeyeceklerini taahhüt etmekte oldukları ifade edilmektedir. Tarafların, mevzuat boşluğu olan ya da gelecekte kısıtlamalara tabi olabilecek hassas sektörleri taahhüt listeleri kapsamı dışına alarak, bu sektörlerde politika belirleme esnekliğini koruyabilmekte oldukları belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ek-l’de Japon tarafının listelemesinin olası olduğu sektörler, Ek-2’de ise müzakereler çerçevesinde Japon tarafının bahse konu sektörler için taahhüt üstlenebileceği hususlar ve sektörel bazda alabileceği istisnalara ilişkin açıklamaların yer aldığı bildirilmektedir. Ek-1 ve Ek-2’ye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, ilave bilgi ve açıklamaların e-posta ile Ekonomi Bakanlığından, uslur@ekonomi.gov.tr adresinden talep edilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu anlaşmadan ülkemizce en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi amacıyla farklı hizmet sunumları açısından, Japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Ülkemizin müzakere pozisyonunun oluşturulabilmesi ve anlaşma sonucunda hizmet sunucularımızın Japon pazarında faaliyet alanlarının genişletilebilmesi amacıyla, ülkemizce gerekçeli ve sonuca odaklı bir talep düzeyinin yaratılması için görüş ve değerlendirmelerin önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Bu itibarla, görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 26 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Faks: 0 312 2182209 / basak.onur@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text