Tel : +90 442 233 33 89 |

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
14 Mart 2019

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

 

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında hazırlanan; ‘‘2019-01 ve 2019-2 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’ açıklanmıştır. Bu proje teklif çağrılarının genel amacı;

 

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

–    Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

 

2019 – 01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım –  pazarlama  – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

Dijital teknoloji geliştiren Kobilerimizin proje sunabileceği konu başlıkları:

1-Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2-İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3-İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4-İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5-Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6-İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Belirtilen dijital teknolojilerin seracılık sektöründe kullanımı da kapsama dahildir.

 

Program Başvuru Tarihleri: 04 Mart-02 Mayıs 2019 (Başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Hedef Sektör: NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.03 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makinelerin kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları sektörlerinden herhangi birine sahip olan işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

Ölçek: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, Kobi Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

  • Diğer Başvuru Koşulları: Başvuru esnasında, başvuruya konu ürün veya yazılımın potansiyel alıcısı olan en az 1 adet bilanço esasına göre defter tutan ve 2017-2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000,00 TL’nin üzerinde olan işletmenin ‘’satın alma niyet beyanı’’ talep edilecektir. Mevcut portföylerinde bulunan ürün veya yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün veya yazılımların ticarileştirilmesi amacıyla (tanıtım-pazarlama-satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulması durumunda; proje konusu ürün veya yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilmek üzere olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ARGE Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır. Ancak tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili herhangi bir iş paketi içeren projelerde kamu destekli proje olma, TGB ya da ARGE Merkezinde sonuçlandırmaya dair belgeler aranmaz.

 

Destek Üst Limiti:

Geri Ödemesiz: 300.000,00 TL

Geri Ödemeli: 350.000,00 TL olmak üzere toplam 650.000,00 TL’dir.

Desteklenecek Proje Giderleri:

                                                   Geri Ödemesiz      Geri Ödemeli
PERSONEL GİDERLERİ 100.000 TL’ye kadar
MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ 250.000 TL’ye kadar 250.000 TL’ye kadar
YAZILIM GİDERLERİ 100.000 TL’ye kadar 100.000 TL’ye kadar (yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri hariç)
HİZMET ALIM GİDERLERİ 200.000 TL’ye kadar

 

*Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF Kefalet Mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler proje bitişinden 6 ay sonra başlamakta ve üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemesi gerçekleştirilir. Faiz veya komisyon alınmamaktadır.

*Destek oranı tüm bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır.

2019-02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: ‘’İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması’’

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:

1-Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2-İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3-İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4-İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5-Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6-İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Program Başvuru Tarihleri: 04 Mart – 02 Mayıs 2019 (Başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır).

Başvuru Koşulları:

Hedef Sektör: NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

Ölçek: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

Diğer Başvuru Koşulları:

-Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

-2018 yılı verilerine göre net satış hâsılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Proje Bütçesi Özel Sınırı: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2018 yılı net satış hâsılatını aşamaz.

Destek Üst Limiti:

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.

Desteklenecek Proje Giderleri:

                                                   Geri Ödemesiz      Geri Ödemeli
PERSONEL GİDERLERİ 100.000 TL’ye kadar
MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ 250.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar
YAZILIM GİDERLERİ 100.000 TL’ye kadar 100.000 TL’ye kadar (yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlık giderleri hariç)
HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000 TL’ye kadar

 

-Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

-Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

– Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

– Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı tüm bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır.

Firmalar proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapabilecektir. Ancak çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

 Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.