Tel : +90 442 233 33 89 |

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
23 Mayıs 2018

T.C.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: Sınav başvuruları 14 Mayıs – 04 Haziran 2018 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç).

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 04 Haziran 2018 tarihinde saat 17:00’ye kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 22 Haziran 2018

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: Sözlü sınav 26 – 27 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM

SINAV YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

 1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar:
 2. a) Türk vatandaşı olmak,
 3. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak,
 6. e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak,
 7. f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 8. g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 9. h) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 10. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

 1. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
 3. c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSSP 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 80
İktisat KPSSP 1, 2, 3, 14, 15 veya 16 80
Maliye KPSSP 1, 2, 3, 19, 20 veya 21 80
İşletme KPSSP 1, 2, 3, 24, 25 veya 26 80
Kamu Yönetimi KPSSP 1, 2, 3, 29, 30 veya 31 80
Uluslararası İlişkiler KPSSP 1, 2, 3, 34, 35 veya 36 80
İstatistik KPSSP 1, 2, 3, 12 veya 13 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSSP 1, 2, 3, 39, 40 veya 41 80
Matematik KPSSP 1, 2 veya 3 80
Sosyoloji KPSSP 1, 2 veya 3 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSSP 1, 2 veya 3 80
Mimarlık/Mühendislik KPSSP 1, 2 veya 3 80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

 1. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır).
 3. c) Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

 1. Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 2. İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
 3. Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,
 4. İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,
 5. Dış ticaret ve gümrük işlemleri,
 6. Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,
 7. Fizibilite hazırlama,
 8. Etki analizi,
 9. Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,
 10. Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları
 11. SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,
 12. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,
 13. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak
 14. Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
 15. Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,
 16. Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,
 17. SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,
 18. Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

 1. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

3.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler

 1. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak,
 3. c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

3.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

 1. a) Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,
 2. b) Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek
 3. c) Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,
 4. d) Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 5. e) İç Kontrol Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.
 6. Adaylardan Başvuruda İstenecek Belgeler:

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; aşağıdaki tabloda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca İş Talep Formu (EK – 1) ve Özgeçmiş (EK – 2) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Belge Uzman Personel İç Denetçi
1 İş Talep Formu (EK–1)
2 Özgeçmiş (EK-2)
3 Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, başvuru sırasında belgenin aslı Ajansa ibraz edilemeyecekse noterden onaylı sureti (Bu maddede aslı ibraz edilmeyen onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir), (www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği de kabul edilecektir.)
4 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden yine yukarıda belirtilen yeterli puan aldıklarını gösterir barkodlu veya doğrulama kodunu içerir belge veya bilgisayar çıktısı,
5 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti, (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurt içi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur), (www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği de  kabul edilecektir.)
6 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden alınmış onaylı yazı,
7 Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının doğrulama kodunu içeren bilgisayar çıktısı (Sınav sonuç belgelerinin doğruluğu kontrol edilecektir ve belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),
8 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
9 T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ve/veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
10 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleri,
11 Adli Sicil Kaydına dair Cumhuriyet Savcılığından son 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği,
12 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, (www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği  de  kabul edilecektir.)
13 İç denetçi adayları için Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir kurumdan alınmış belgenin aslı (Bu belge için fotokopi kabul edilmeyecektir).

 

 1. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Ajans Genel Sekreterliğine [Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye / ERZURUM] en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (04 Haziran 2018, saat 17.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerinin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunun başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 1. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22 Haziran 2018 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılacaktır.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Uzman Personel 5 kişi 20 kişi
İç Denetçi 1 kişi 4 kişi

 

 1. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:

Yarışma Sınavı, 26-27 Haziran 2018 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma sınavı, uzman personel ve iç denetçi alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

 1. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.kudaka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru sahibi adaylar, yarışma sınavına çağrılma/çağrılmama, yarışma sınavı kurulu çalışmaları ve sınav sonuçları hakkında herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

 1. Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 Standart Başvuru Evrakları ve Bilgi Alma

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 ve EK-2) Ajansın internet sitesinden (www.kudaka.org.tr) ulaşılabilir. Bu formların haricinde farklı bir formatta yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel: 0442 235 61 11

E-posta: info@kudaka.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.