Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşınmaz Satış İhalesi

Taşınmaz Satış İhalesi
8 Kasım 2016

ANKARA/Çankaya Belediye Başkanlığın, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 32808489-010.99 sayılı yazısı;

Belediyemizin de hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1- Aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı taşınmazdaki 43 adet bağımsız bölüm Belediyemize, 3 adet bağımsız bölüm İller Bankası Anonim Şirketine ve 54 adet bağımsız bölüm Çağ 1 Yapı İnş. Tnrz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.nc ait olmak üzere; toplam 100 adet bağımsız bölüm bir bütün olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arınma) yoluyla satılacaktır.

ADRESİ ADA PARSEL DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

Maltepe Mahallesi

Şehit Gönenç

Caddesi No:5

5583 44 12120 m2 arsa üzerine

40.546,83 nı2 İnşaat alanı

Bulunan kısmen faal

Alışveriş Merkezi

91.000.000.- TL

+% 18 KDV

2.730.000.-TL 22/ll/20ı6 14:00

2- İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok
9 .kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 Al Blok 6.kat
Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200.-TL. (ikiyüzlira)
karşılığında temin edilebilir.
4- İhaleye girecek kişilerin;
Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse
Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma
yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini;
Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif
mektubunda ortaklık oranlarım belirtmeleri, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka
teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), ihale dosyasının idareden
satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslım; ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; şartname ve diğer belgeleri okuyup
kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan
örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.
5- Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp
Caddesi No: 11 B I Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü ‘ne teslim edilmesi
gerekmektedir.
6- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine
uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın
Ziya Gökalp Caddesi No: 1 l B I Blok 8.kat Kızılay/A NKARA adresine, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak
değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Telefon: O 312 458 89 00 / 2240-2241 -2244 Faks: O 312 4589076
8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.