Tel : +90 442 233 33 89 |

Temaslıların Doğru Bildirilmemesi

Temaslıların Doğru Bildirilmemesi
30 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi:  a) 01.08.2020 tarih ve 9225 sayılı yazımız.
b) 08.2020 tarih ve 9728 sayılı yazımız.
c) 09.2020 tarih ve 10931 sayılı yazımız.
ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 15684 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi kapsamında İlgi (a) yazımızla evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı yada temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, Bakanlığımızın 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin  sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, Bakanlığımızın 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi kapsamında ilgi (c) yazımızla da izolasyon koşullarını  ihlal eden ya  da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi , üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlı para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara / bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerektiği ilgi (ç) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Mülki İdare Amirlerince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Üyelerimize duyurulur.