B.Baş-K.Baş Deri, Sakaktat, Bağırsak ve Yağ Satışı Hak.

2024 yılı 01/05/2024-31/07/2024 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek —  Erzurum TSO

2024   yılı  01/05/2024-31/07/2024 tarihleri arasında  üretilecek  olan  küçükbaş  hayvan  kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat  ve  yağ  ürünlerinin  satışı  Genel  Müdürlüğümüzce  aşağıda  belirtilen  tarih  ve  saatlerde  online  sistem  ile satışları gerçekleştirilecektir.

1-)Kurumumuza  bağlı  Adana,  Ağrı,  Bingöl,  Denizli,  Diyarbakır,  Erzurum,  Sincan,  Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2024 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 (üç) aylık  dönem  (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir)  içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek  sırttan düşme deri  (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat(hayvansal yağlar hariç), yan ürünler ve küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı(hayvansal yağlar hariç) online teklif toplama yöntemi ile satışa sunulacaktır.

2-)  Büyükbaş  sırttan  düşme  hayvan  derileri  ve  büyükbaş  hayvan  sakatatları  dişi-erkek  ayrımı yapılarak satışa sunulacaktır. Online ihalelerde verilen teklif fiyatı erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş  kabul  edilecek  olup,  dişi  hayvan  derilerinde  bu  fiyatın %75'i  uygulanacaktır. (Örnek: Erkek hayvan deri ve sakatatları için verilen teklifin 100 TL olması durumunda dişi hayvan derileri için 75 TL fiyat uygulanacaktır.)

3-) Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 02/04/2024 tarihi Salı günü saat 14:00'e  kadar  Genel Müdürlüğümüz  Genel  Evrak  ve  Arşiv  İşleri  Şube Müdürlüğüne  (11.  kat  A blok) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.         4-) Başvurusu  onaylanan  gerçek  ve tüzel  kişilerin  e-posta  adreslerine  ve/veya  cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.         

5-) Ön teklifler 4 Nisan 2024 tarihi Saat 10:00 ile 5 Nisan 2024 tarihi Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir.             

7-) Online teklif toplama tarihleri:                

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi:16 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00                 Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi : 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00             

Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi :16 Nisan 2024 Salı günü saat 16:00                                Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünler İhalesi : 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:00             

Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi : 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00 Kurumumuz,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu'na  tabii  olmadığından  söz  konusu  satışı  yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası)  bildirir  imzalı-mühürlü  beyan,  İsteklinin  durumuna  göre,  kayıtlı  olduğu  Ticaret  ve/veya Sanayi Odası  veya Meslek Odasına  üyelik  belgesi,  İstekli  şirket ise,  belgeleri imzalayan  kişinin  şirket adına  yetkili  olduğunu  gösteren  güncel  şirket  imza  sirküsü;  gerçek  kişiler  için  noter  onaylı  imza beyannamesi  ve  nüfuz  cüzdanı  fotokopisi,  Vekâleten ihaleye  katılma  durumunda;  belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı  fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi, Alıcı,  katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca  belirlenen tutardaki  geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.