Genel Sekreter

SORUMLULUK VE YETKİLER
♦ Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve performans en üst değerlendirme amiridir.
♦ Genel sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler.
♦ Odanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir.
♦ Oda personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler.
♦ Genel sekreter, Yönetim Kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcısına devredebilir.
♦ Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
♦ Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapar, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlar, bu toplantılara ait tutanakları düzenler, karar özetlerini tutar, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutar ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza eder.
♦ Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder.
♦ Organlarca alınan kararları takip eder, sonuçlandırır ve kararların zamanında uygulanmasını sağlar.
♦ Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur.
♦ Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunar ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
♦ Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlar, hazırlık bütçesini gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapar ve bunları Yönetim Kuruluna sunar.
♦ Demirbaş ve ayniyat kayıtlarını düzenlenmesinin ve hesaplanmasını sağlar, arşiv malzemelerini muhafaza eder.
♦ Yayın işlerini yönetir.
♦ Oda iç yönergesi taslağını hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
♦ Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütür.
♦ Oda Muamelat Yönetmeliği ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar.
♦ Politika konularını koordine eder.
♦ 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince Satın Alma Komisyonunun Başkanlığını yürütür ve Komisyon tarafından alınan kararları onaylar.
♦ Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
♦ Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcısı, yardımcısının da yokluğunda birim amirlerinden biri yönetim kurulu başkanının onayıyla genel sekreterliğe vekalet eder.

SORUMLULUK VE YETKİLER
♦ 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak,
♦ Sorumluluğu altındaki birimleri koordine etmek, birimlerin çalışmalarını takip etmek.
♦ Oda’nın gelişmesi ve ilerlemesine yönelik hedef ve hedeflerin gerçekleşmesi ile ilgili olarak Genel Sekreterle koordineli olarak çalışmak,
♦ Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Tüzüğü hükümlerince Ticaret Sicil Memurluğu’nca yapılan iş ve işlemleri kontrol etmek, düzenlemek ve koordinasyonu altında yürütülmesini sağlamak.
♦ Oda’nın Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yaptığı yazışmalarda münferit imza ile yetkilidir.
♦ Odanın vazifelerine taalluk eden işlerde, kararların icrasında, icap eden tebligatın ifasında, Odanın vermekle mükellef kılındığı tanzim edilecek her türlü evrakı münferiden imzalamaya yetkilidir.
♦ Genel Sekreter ile birlikte Satın Alma Komisyonu’nda yer almak ve satın alınan ürünlerin kontrolünü yapmak.
♦ Personellerin özlük dosyalarını tutmak, Personel ve Stajyerlerin izin, hasta ve sevk kayıtlarını tutmak ve takip etmek.
♦ Arşiv iş ve işlemlerini takip etmek.
♦ Meclis ve Yönetim Kurulu toplantı kararlarını yazmak.
♦ Meslek Komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu toplantı hazirun cetvellerini tutmak ve muhafaza etmek.
♦ Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.