Komandit Şirket

Kuruluş
1) Ortaklar tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2) Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
3) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4) Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
5) 18 Yaşından Küçük Ortak
AçıklamaReşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı (2 Adet)
6) Yabancı Uyruklu Ortak
Açıklamaİkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Ortaklar için; Öncelikle İkamet Tezkereleri (Türkiye de ikamet etmiyorsa ikamet adresi) ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları ile Müdürlüğümüze başvurarak kişileri sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir. (3 Adet)
7) Ayni Sermaye

AçıklamaKomanditer Ortağın Ayni Sermaye Koyması Halinde Mahkeme tarafından atanmış bilirkişi yada Mali Müşavir tarafından hazırlanmış sermaye tespit tutanağı, Konulan ayni sermaye belgeleri (2 Adet)

8) Şerh Yazısı

AçıklamaKonulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı ve Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge


Tasfiye
1) Tasfiye Memuru tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2) Noter tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (1 Adet)
3) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4) Tasfiye Memurunun Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
5) Görev Kabul Belgesi
AçıklamaTasfiye Memurunun Ortaklar Dışından Atanması Durumunda Noter Tasdikli (1 Adet)

Tasfiye Sonu (Fesih)
1) Tasfiye Memuru tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2) Tasfiye Memuru tarafından son bilançosunun ortaklara tebliğ edildiğine dair belge
3) Noter tasdikli Ortaklar kurulu Kararı (1 Adet)
4) SMMM tarafından hazırlanmış Bilanço (2 Adet Asıl)


Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır.
* Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları komandit şirket hükümlerine tabidir. Bu hususların dışında Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.
* Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının Sicil müdürlüğü huzurunda alınması gereklidir.
* lk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır.
* Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır. Kurucular 5 kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir