Limited Şirket

Kuruluş
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Firma Yetkilileri ve Ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
5- 18 Yaşından Küçük Ortak İçin;
AçıklamaReşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı (2 Adet)
6- Ortaklar arasında yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak
AçıklamaÖncelikle şirketi Mersis’e kaydetmek için şirketin unvanı uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası mersis@gtb.gov.tr adresine mail atılmalı. (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil tasdikli (3 Adet)
7- Yabancı Uyruklu Ortak
Açıklamaİkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Ortaklar için; Öncelikle İkamet Tezkereleri (Türkiye de ikamet etmiyorsa ikamet adresi) ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları ile Müdürlüğümüze başvurarak kişileri sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir. (3 Adet)
8- TÜZEL kişinin müdür seçilmesi
AçıklamaBir tüzel kişinin yönetime seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet)

9- TÜZEL kişinin şirket ortağı olması

AçıklamaBir tüzel kişinin şirket ortağı olması halinde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet)
10- Ayni Sermaye
AçıklamaMahkeme tarafından atanmış bilirkişi yada Mali Müşavir tarafından hazırlanmış sermaye tespit tutanağı, Konulan ayni sermaye belgeleri (2 Adet)
11- Defterler
AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Pay, Müdürler Kurulu (Şirkette birden fazla müdür varsa MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ getirilecektir.)

Ana Sözleşme Değişikliği
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Kararı
3- Tadil Tasarısı (2 Adet)
4- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
AçıklamaAna sözleşmenin 2. 3. ve 6. Madde değişikliklerinde


Sermaye Artırımı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Kararı

3- Tadil Tasarısı (2 Adet)

4- Önceki sermayenin ödendiğine dair SMMM yada YMM raporu (2 Adet)
5- Geçmiş yıl karları ile ilgili SMMM yada YMM raporu (2 Adet)
AçıklamaGeçmiş yıl karları ilave edilecekse
6- Yeni tarihli ve asıl (2 Adet) SMMM yada YMM faaliyet belgesi
7- Ayni Sermaye ile ilgili karar ve bilirkişi raporu (Mahkeme Kararı - 1 Adet)
AçıklamaŞirkete Ayni Sermaye Koyulacaksa
8- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

Sermaye Azaltımı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Noter tasdikli (1 Adet) - Genel Kurul Kararı

3- Tadil Tasarısı (2 Adet)
4- Sermaye Azaltımına İlişkin Rapor
Açıklama: Sermaye azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış rapor (2 Adet)
5- SMMM / YMM Raporu
Açıklama: Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu / Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde YMM Raporu (2 Adet)
6- Şirket Alacaklılarına Yedişer Gün Arayla Üç Defa Çağrı Yapıldığına Dair Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri (1 Adet)
7- Alacakların Ödendiği Veya Teminat Altına Alındığını Gösteren Belge Örnekleri (1 Adet)
8- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

Not 1: Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir.
Not 2: Sermaye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilemez. (473/2) Sermaye hiçbir suretle 332. Madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez.
Not 3: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir. 


Adres Değişikliği Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Adres Değişikliği Kararı
3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili
1-Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Şirket adına düzenlenmiş (1 Adet) Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı

Müdür Değişikliği (Yeni Atama, Temsil ve İlzam Şekli Değişikliği)
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter tasdikli (1 Adet) - Genel kurul Kararı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

Hisse Devri Tescili
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Hisse Devri ile İlgili Karar
3- Hisse Satış Sözleşmesi (2 Adet)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Yeni Ortak için 2 Adet)

5- Hisse Satışı Yapan Kişiye Ait Sayfanın yer aldığı Pay Defteri Fotokopisi


Sigorta Acenteliği İşlemleri
Vekaletname Tescili
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet - 1 Asıl, 1 Fotokopi)

Vekaletname Terkini
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli Acentelik Fesihnamesi (2 Adet - 1 Asıl, 1 Fotokopi)

Tasfiye
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Genel Kurul Kararı

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

4- Tasfiye Memurunun (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Tasfiye Sonu (Fesih)
2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet)
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
3- SMMM tarafından hazırlanmış Bilanço (2 Adet - Asıl)

Tasfiyeden Dönülmesi
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet)

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

4- Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (2 Adet)

Ek Tasfiye (İhya)
1- İhyaya Neden Olan Olguyu İçeren Maheme Kararı

Şube Açılışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Açılış Kararı
3- Şube Müdürü/Müdürlerinin (2 Adet) - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Şube Adına Düzenlenmiş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname
5- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Şube Kapanışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Kapanış Kararı

Merkez Nakli
1- Sicil Müdürlüğünden alınmış (1 Adet) - 111. Madde Belge
2- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
3- Noter tasdikli (1 Adet) - Genel Kurul Kararı
4- Tadil Tasarısı (2 Adet)
5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
6- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)