Yabancı Firma TR Şube Açılış

1) Dilekçe
2) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı*  (1 nüsha)
3) Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetkininin şubeyi tam/her hususta temsile yetki olduğu belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekâletnamenin*  aslı (1 nüsha)
4) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı*  (1 nüsha)
5) Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gereken belgeler*
6) Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği*
7) Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi; şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası, yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı (1 nüsha) Beyannamenin yabancı dilde düzenlenmiş olması hâlinde Türkçe tercümesi noter onaylı sureti.
8) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
9) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin yabancı uyruklu olması hâlinde Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport suretleri
10) Oda Kayıt Beyannamesi
Not 1: Yabancı bir hukuka tabii olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.