Anonim Şirket

Kuruluş
1- Firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Firma Yetkilileri ve Ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

5- Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün banka hesabına yatırıldığına dair üst yazı ve banka dekontu (Bloke Yazısı)  

6- 18 Yaşından Küçük Ortak İçin;

AçıklamaReşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı (1 Adet)

7- Ortaklar arasında yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak

AçıklamaÖncelikle şirketi Mersis’e kaydetmek için şirketin unvanı uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası mersis@gtb.gov.tr adresine mail atılmalı. (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil tasdikli (2 Adet)

8- Yabancı Uyruklu Ortak

Açıklamaİkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Ortaklar için; Öncelikle İkamet Tezkereleri (Türkiye de ikamet etmiyorsa ikamet adresi) ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları ile Müdürlüğümüze başvurarak kişileri sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir. (2 Adet)

9- TÜZEL kişinin yönetime seçilmesi

AçıklamaBir tüzel kişinin yönetime seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet)

10- TÜZEL kişinin şirket ortağı olması

AçıklamaBir tüzel kişinin şirket ortağı olması halinde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet)

11- Ayni Sermaye

AçıklamaMahkeme tarafından atanmış bilirkişi yada Mali Müşavir tarafından hazırlanmış sermaye tespit tutanağı, Konulan ayni sermaye belgeleri (2 Adet)

12- Defterler

AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Yönetim Kurulu, Pay, Damga

Ana Sözleşme Değişikliği
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Genel Kurul Evrağı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Tadil Tasarısı (2 Adet)
5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
AçıklamaAna sözleşmenin 2., 3. ve 6. Madde değişikliklerinde

Sermaye Artırımı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Tadil Tasarısı (2 Adet)
5- SMMM yada YMM raporu (2 Adet) - Önceki sermayenin ödendiğine dair rapor
6- SMMM yada YMM raporu (2 Adet) - Geçmiş yıl karları ile ilgili rapor
AçıklamaGeçmiş yıl karları ilave edilecekse
7- Yeni tarihli ve asıl (2 Adet) - SMMM yada YMM faaliyet belgesi
8- Ayni Sermaye ile ilgili karar ve bilirkişi raporu (1 Adet) Mahkeme Kararı
AçıklamaŞirkete Ayni Sermaye Koyulacaksa

9- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
10- Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün banka hesabına yatırıldığına dair üst yazı ve banka dekontu (Bloke Yazısı)

Sermaye Azaltımı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Tadil Tasarısı (2 Adet)
5- Sermaye Azaltımına İlişkin Rapor (2 Adet)
Açıklama: Sermaye azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış rapor
6- SMMM yada YMM raporu (2 Adet)
Açıklama: Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu / Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde YMM Raporu
7- Şirket Alacaklılarına Yedişer Gün Arayla Üç Defa Çağrı Yapıldığına Dair Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri (1 Adet)
8- Alacakların Ödendiği Veya Teminat Altına Alındığını Gösteren Belge Örnekleri (1 Adet)
9- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
Not 1: Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir.
Not 1: Sermaye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilemez. (473/2) Sermaye hiçbir suretle 332. Madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez.
Not 1: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir.


Genel Kurul Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Adres Değişikliği Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Adres Değişikliği Kararı 

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili

1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Şirket adına düzenlenmiş (1 Adet) Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması/Yeni Atama/Temsil Ve İlzam Şeklinin Belirlenmesi
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) Üye/Yetkili Atama Kararı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

Sigorta Acenteliği İşlemleri
Vekaletname Tescili
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet / 1 Asıl - 1 Fotokopi)

Vekaletname Terkini
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet / 1 Asıl - 1 Fotokopi)

Tasfiye İşlemleri
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4- Noter tasdikli (1 Adet) Yönetim Kurulu Kararı

5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

6- Tasfiye Memurunun (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Tasfiyenin Sona Ermesi (Fesih)
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- SMMM tarafından hazırlanmış asıl (2 Adet) Bilanço

Tasfiyeden Dönülmesi
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Noter tasdikli (1 Adet) Yönetim Kurulu Kararı
5- 24.Madde Taahhütname (2 Adet)
6- Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (2 Adet)

Ek Tasfiye (İhya)
1- İhyaya Neden Olan Olguyu İçeren Karar Mahkeme Kararı

Şube Açılışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Açılış Kararı
3- Şube Müdürü/Müdürlerinin (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Şube Adına Düzenlenmiş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname
5- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Şube Kapanışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Kapanış Kararı


Merkez Nakli
1- Kayıtlı bulunduğu ilin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış (1 Adet) 111. Madde Belgesi
2- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe 
3- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
4- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
5- Tadil Tasarısı (2 Adet)
6- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
7- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)