Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Birliğimize kontrol yetkisi verilmiştir.
Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

1- Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise  Ticaret  Borsasına başvurmalıdır.

2- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

Gerekli Evraklar:

1-) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2-) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

3-) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

4-) Odamız veznesine ya da HALKBANKASI ERZURUM ŞB. - İBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94 nezdindeki hesabımıza 3000TL ödenmesi gerekmektedir.

5-) TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları 'na 900TL ödenmesi gerekmektedir. (TOBB Dekontu getirilmesi zorunludur.)


İlgili Usul Esaslar:
1) Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)

2) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

3) Yerli Malı Belgesi Örneği

4) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

5) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi