Mali İşler Birimi

GÖREV TANIMI ÖZETİ:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne ve Bütçe kalemlerine uygun olarak; Odamızın muhasebe işlemleri ile ilgili mali tüm faaliyetleri yapmak. Personel ile ilgili özlük işlemlerini takip etmek. Veznedarlık görevini ifa etmek.

SORUMLULUKLAR :
1.Muhasebe
♦ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne ve Bütçe kalemlerine uygun olarak; Oda’nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak, raporlamak ve mevzuatça istenen ilgili defterlere yazdırmak, saklamak, muhafaza etmek.
♦ Sarfiyatın bütçeye, bütçe talimatı hükümlerine, mevzuat ve TOBB Yönetmelik hükümlerine, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için ödeme emirlerini hazırlatmak, tediyelerini oluşturmak.
♦Tahvil ve Hisse Senedi gibi kıymetli evrakı muhafaza etmek, Kira sözleşmelerini tanzim ve takip etmek. İhale ve teklif evraklarını saklamak. Aylık ve yıllık mizan ve bilançoları hazırlayarak Yönetim Kurulu, Bütçe Komisyonu ve Meclise arz etmek.
♦ Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak, Bütçe fasılları ve maddeler arasında gerekecek aktarma taleplerini zamanında Yönetim Kurulu ve Meclise teklif etmek. Bütçe Komisyonu tavsiyeleri ile ilgili kararları almak. Bina tesisat ve demirbaşların muhafazası bakımı onarımı numaralanması ve demirbaşların; demirbaş defterine uygunluğunu takip etmek, demirbaş defterlerinin tutulmasını sağlamak. Oda ile ilgili Muhasebe mevzuatının diğer işleri yapmak.
♦ Yapılan işlerin kanun ve nizamlara, bütçe yönetmeliği, bütçeye uygunluğunu sağlamak.
♦ Kanuni defterleri kanun ve nizamlara uygun yazdırmak, saklamak.
2.Tahsilatlar
Bütçede yer alan Verilecek olan hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelerden alınacak ücretler esas olmak üzere; Odamız üyeleri ve diğer şahıslardan her türlü tahsilat işlemlerinin yapılması. Oda aidatları, kira gelirleri, faaliyet bedellerinin tahsil edilmesi, Makbuzların tanzimi, Yapılan işlemlerin muhasebeleştirilerek kanuni defterlere kaydı.
3. Ödemeler
Gider Bütçesi esas olmak üzere; Alınan hizmet karşılığı yapılan tüm ödemelerin makbuzların tanzim ve muhasebeleştirerek, kanuni defterlere kaydı.
4.Üyelik İşlemleri
Oda üyelerimize ait yıllık ve munzam aidatların tespiti ve ilgili üyelere tebliği, Üye Yıllık aidat ve munzam aidatların tahakkuku ve tahsili, takibinin yapılması. Alacakların takibi ve raporlanarak Genel Sekretere sunulması. Askıya alınacak ve askıdan inecek üyelerin durumlarını belirleyerek Genel Sekretere sunmak. Yıl sonu itibari ile vergi dairesinden terki gerçekleşen üyelerin bilgilerini Yönetim ve Meclis Kurullarına sunmak üzere hazırlamak.
5.Personel İşlemleri
Personel ile ilgili dosyaları tutmak, istihdam edilen personelin özlük dosyalarını hazırlamak. Personelin özlük işlemlerini takip etmek.(sağlık, emekli sandığı, bordro vb.)
Personel puantajlarını takip etmek, bordrolarını yapmak. Aylık vergi ve sigorta beyanname ve/veya bildirgelerini v.b. hazırlamak ve ilgili yerlere zamanında vermek.
Bordro, Prim Bildirgeleri, beyanname gibi kanuni olarak verilmesi ve saklanması gereken kayıt ve evrakları saklama sürelerine göre, saklamak, muhafaza etmek.
6. Satın Alma
Odanın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü satın alma faaliyetinde, teklifleri almak, değerlendirilmesi için Genel Sekreterliğe sunmak, kabulden sonra alım satım işlemlerini yürütmek, alınan malzemenin takibini yapmak ve raporlamak.
7. Rutin Yazışmalar ve Belgelerin Muhafazası
Odamıza çeşitli kurum ve kuruluşlarda gelen yazılardan havale edilenler ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak.
Kira Kontratı, İhale ve tekliflerin ayrı ayrı ve anlaşılabilir şekilde dosyalanması, muhafazasının gerçekleştirilmesi.
8. Veznedar
Odanın para giriş ve çıkış işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmak.
9. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Diğer Oda ile ilgili Görevleri Yerine Getirmek.