TarihçemizOdamızın Tarihçesi

Ticaret ve Sanayi Odaları kanun yoluyla kurulmuş hükmi şahsiyete sahip kamu müesseseleridir. Bu müesseseler, bulundukları bölgenin ticari ve sanayi kuruluşlarının menfaatlerini temin etmek, ticari ve sanayi hususlarda onlara yardımcı olmak, tacirlerin ve sanayi erbabının işlerini tanzim ve idare etmek amacıyla kurulmuşlardır.

Türkiye’de bu gibi hizmetler çeşitli devirlerde farklı teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. XIX. YY’a daha doğrusu Tanzimat Dönemine kadar mesleki teşekküller olarak “loncalar” ve “gedikler” vardı. Bu esnaf teşkilatlarının temel kaynağı İslam ve doğu medeniyeti olmakla birlikte, Bizans ve batı medeniyetinden de istifade etmişlerdi.

Osmanlı’nın kendisinden önceki devletlerden miras alıp geliştirdiği bu geleneksel teşkilatlar, iktisadi hayatın düzenlenmesinde asırlar boyunca devletle birlikte var olmuşlar; daha doğrusu esnaf ile devlet arasında birer “vasıta” görevini üstlenmişlerdi.

Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı XVIII. YY’dan itibaren bozulmaya başlayınca, alınan ilk kurumsal tedbirlerden birisi, 1838’de “Zirai ve Sanayi Meclisi” nin açılması oldu. Bir yıl sonra Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra “Ticaret ve Ziraat Nezareti” kuruldu. İstanbul ve taşrada ticaret odalarının açılmasına dair en önemli adım ise 6 Nisan 1876 tarihli “Ziraat ve Ticaret Cemiyetlerinin Teşkiline Dair Emirname” idi. Buna göre; vilayet merkezlerinde 12 azalı “Ziraat ve Ticaret Cemiyeti kurulacaktı.

Bu Emirnamenin yayınlandığı gün İstanbul’da, Avrupa’dakilere benzer ticaret odalarının açılması için Padişah emri çıkarıldı. Bu emre istinaden; Ticaret Nezareti tarafından hazırlanan nizamname 18 Ocak 1880’de Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) tarafından kabul edildi. Bir gün sonra da Padişah II. Abdulhamit tarafından onaylandı.

Ardından Osmanlı Devleti’ndeki ilk Ticaret Odası, 1882 yılında İstanbul’da açıldı.

1885 yılında da Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası Osmanlı Devleti’nde açılan ilk ticaret ve sanayi odaları arasında yerini aldı.