Tür (Nevi) Değişikliği

Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi
Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında LİMİTED ŞİRKET ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)
Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 25,00 TL olmadır.
ŞİRKETİN TÜM ORTAKLARININ ONAYLAMASI HALİNDE TTK’NIN 1523. MADDESİNDE BELİRTMİŞ OLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN DÜZENLENMESİNDEN VAZGEÇEBİLİRLER.
Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
* Tür değiştirme planı,
* Tür değiştirme raporu,
* Son üç yılın finansal tabloları,
Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:
Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5-B bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- SMMM yada YMM Raporu (2 Adet)
Açıklama: Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. Bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır. SMMM / YMM faaliyet belgesi
3- Ticaret Sicili Müdürlüğü Mal Beyanı Formu
Açıklama: Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı Ticaret sicili müdürlüğüne hitaben Beyan ekinde, beyan edilen mal ve hakların firmanıza ait olduğunu gösteren belge fotokopisi verilmelidir. Bildirilecek her merci için ayrı beyan hazırlanmalıdır.
4- İlgili Müdürlük Mal Beyan Formu
Açıklama: İlgili müdürlüklere hitaben Beyan hazırlanmalıdır.
5- Tür Değiştirme Planı (2 Adet)
6- Tür Değiştirme Raporu (2 Adet)
7- Genel Kurul Evrakları (1 Adet)
8- Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)

Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının ve Mersis'ten hazırlanan yeni türün şirket sözleşmesinin kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

9- Bakanlık Atama Yazısı (1 Adet)

10- 24. Madde Taahhütname (1 Adet)

11- Defterler
Açıklama: Yevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Pay, Müdürler Kurulu (Şirkette birden fazla müdür varsa MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ getirilecektir.)


Limited Şirketin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi
Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında ANONİM ŞİRKET ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)
Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 0,01 TL. olmalıdır.
ŞİRKETİN TÜM ORTAKLARININ ONAYLAMASI HALİNDE TTK’NIN 1523. MADDESİNDE BELİRTMİŞ OLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN DÜZENLENMESİNDEN VAZGEÇEBİLİRLER.
Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
* Tür değiştirme planı,
* Tür değiştirme raporu,
* Son üç yılın finansal tabloları,
Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:
Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5-B bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

1-Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- SMMM yada YMM Raporu (2 Adet)
Açıklama: Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. Bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır. SMMM / YMM faaliyet belgesi
3- Ticaret Sicili Müdürlüğü Mal Beyanı Formu
AçıklamaTür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı Ticaret sicili müdürlüğüne hitaben Beyan ekinde, beyan edilen mal ve hakların firmanıza ait olduğunu gösteren belge fotokopisi verilmelidir. Bildirilecek her merci için ayrı beyan hazırlanmalıdır.
4- İlgili Müdürlük Mal Beyan Formu
Açıklamaİlgili müdürlüklere hitaben Beyan hazırlanmalıdır.
5- Tür Değiştirme Planı (2 Adet)
6- Tür Değiştirme Raporu (2 Adet)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;
TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir. Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmaksızın otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur. (md. 188)
a- Tür değiştirme planı,
b- Tür değiştirme raporu,
c- Son üç yılın finansal tabloları
d- Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço
İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

7- Noter tasdikli (1 Adet) Tür Değişikliğinin Kabul Kararı
AçıkılamaBakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı

8-  24. Madde Taahhütname (2 Adet)
9Defterler
AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Yönetim Kurulu, Pay, Damga
Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

Gerçek Kişinin Limited Şirket ve Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi
Gerçek Kişi Ticari işletmeler; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle ANONİM veya LİMİTED ŞİRKET'e dönüşebilecektir.
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- SMMM yada YMM Raporu (2 Adet)
Açıklama: Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi
3- Ticaret Sicili Müdürlüğü Mal Beyanı Formu 
AçıklamaTür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı Ticaret sicili müdürlüğüne hitaben Beyan ekinde, beyan edilen mal ve hakların firmanıza ait olduğunu gösteren belge fotokopisi verilmelidir. Bildirilecek her merci için ayrı beyan hazırlanmalıdır.
4- İlgili Müdürlük Mal Beyan Formu
Açıklamaİlgili müdürlüklere hitaben Beyan hazırlanmalıdır.
5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
6- Defterler (ANONİM ŞİRKET)
AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Yönetim Kurulu, Pay, Damga
7- Defterler (LİMİTED ŞİRKET)
AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Pay, Müdürler Kurulu
Not 1: Şirkette birden fazla müdür varsa MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ getirilecektir.
Not 2: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.