Kategoriler

 • Genel Haberler
  2684

Bartın Üniversitesi - Taşınmaz Alanın Kiralama İhale İlanı

Bartın Üniversitesi - Taşınmaz Alanın Kiralama İhale İlanı —  Erzurum TSO

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Taşınmaz Alanın Kiralama İhale İlanı

Madde 1- Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında bulunan taşınmazın 182,70 m2 kısmının Kafeterya olarak 3 yıllığına kiraya verilmesi.

Madde 2- Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında bulunan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık İhale Usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

Madde 3- İhaleye konu olan Hizmet Alanları;

Kurumun adı

Bartın Üniversitesi
İdare Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bulunduğu İl/İlçe Bartın / Merkez
Telefon / Faks No Telefon : 0378 223 5011-2702 Faks : 0378 223 5045
İhale Konusu İşin Adı   Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında bulunan Taşınmazın 182,70 m2 Kısmının Kafeterya Olarak Kiralama İhale İşi
İhale Tarihi/Saati/Günü 10.10.2023 / 11.00 / Salı Günü
Muhammen Bedel 120.000,00 TL
Geçici Teminat 12.000,00 TL
İşin Süresi 3 Yıl
  Madde 4- İhalenin Yapılacağı Yer: Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası  -1. Kat Konferans Salonu Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer: Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bürosu (Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası -1. Kat)

Madde 6- İhale dokümanının görülmesi ve temini:

 1. a) İhale dokümanın görülebileceği, alınabileceği ve teslim edileceği yer:

İhale Dokümanı Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bürosu (Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası -1.Kat) Merkez/BARTIN adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve İhale dokümanı ücretsiz alabilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idareden onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

 1. b) Teklifler, İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme ) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 2. c) Postada meydana gelen gecikmelerden dolayı idare veya ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. d) Kira Bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
 4. e) İhale dokümanı, kira şartnamesi, sözleşme tasarısı ve eklerinden oluşmaktadır.

 

Madde 7- İsteklilerden İstenilen Belgeler:

İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

1 Nüfus Cüzdanı veya vergi levhasına ilişkin olarak; Gerçek kişi katılması halinde,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi  (T.C. Kimlik Numaralı) veya nüfus kayıt örneği (e-devletten barkodlu belge) Tüzel veya ortak girişim katılması halinde, vergi levhası (aslı veya noter tasdikli sureti) veya https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden alınan E-Vergi Levhası Sorgulama Belgesi
2 İkametgah Belgesine İlişkin Olarak; Gerçek kişi katılması halinde İkametgah Belgesi  (e-devletten barkodlu belge veya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak belgenin aslı), Tüzel veya ortak girişim olarak ihaleye girecek firmalar Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
3 İhaleye katılacak isteklilerin adli sicil kayıt örneğine ilişkin olarak ; 1)      İlk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi verilecektir. 2)      Gerçek Kişi olması halinde, Adli Sicil Kaydını (aslı veya e-devletten barkodlu belge) vermeleri gerekir. 3)      Tüzel Kişi olması halinde, Tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin adli sicil kayıtlarına ilişkin belgenin aslı veya  e-devletten alınan barkodlu belgeyi vermeleri gerekir. 4)      Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Belgenin aslı) 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Belgenin aslı)
5 İhalelerden men yasağı olmadığına dair belge, Mesleki faaliyetten men olmadığını gösteren belgeyi vermeleri gerekir.
 • Belgenin ilgili Meslek Odasından ilk İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekir.
 • Üzerinde tahrifat yapılan belgeler geçersizdir.
 • Belgenin aslını veya e-devlet’ten alınan belgeyi vermeleri gerekir.
6 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (Belgelerin aslı)
7 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (belgenin aslı veya noter tasdikli sureti) 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)
8 Vergi borcu olmadığını gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belgenin aslı
9 SGK borcu olmadığını gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belgenin aslı
10 Mesleki Yeterlilik belgesine ilişkin olarak, 1-Kantin veya Büfe ya da Kafeterya işletmeciliği belgesi 2-Restoran veya Lokanta işletmeciliği belgesi 3-Aşçılık Ustalık Belgesi veya diploması 4- İşyeri Açma Belgesi (1., 2., ve 3. Maddelerdeki Faaliyet alanlarına ilişkin  ) İsteklilerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan yukarıdaki belgelerden birine sahip olduğuna ilişkin belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir. Eğer İsteklinin yukarıda belirtilen belgelere haiz değilse, ortağı veya çalıştıracağı bir personelin, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan yukarıdaki belgelerden birine sahip olduğuna ilişkin belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi halinde kabul edilecektir. Ancak bu kişilerin de idareye borcunun olmaması gerekmektedir.
11 Ortak katılım halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi  ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ıslak imzalı olarak vermeleri gerekmektedir. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7. maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (7),(8),(9) ve (13)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (İhale kazanıldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
12 Geçici Teminat; ihaleye ait geçici teminat tutarının (Muhammen bedelin %10’u oranında) Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR 62000 10000 52 51609669 5093 nolu hesaba yatırılması ve yatırıldığına dair banka dekontu; ya da geçici teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubu ve banka teyit yazısı, süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır. Dekontun ya da teminat mektubunun ihale zarfının içine konması gerekmektedir. İlgili idare teminat mektuplarının teyit işlemlerini yapacaktır.
13 İdareye borcu olmadığına dair belge Taşınmazların ihalesine girecek olan istekliler, vekaleten ya da şirket ortağı da olsa idareye borçlu olmaları halinde ihaleye giremezler. İhaleye girecek tüm istekliler idareden isteklinin idaremize ait Kira, elektrik, su, gaz vb. borçlu olmadıklarına dair idareden resmi yazılı belgeyi almak ve ihale zarfına koymak zorundadır. Eğer İstekli Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz değilse, ortağı veya çalıştıracağı bir personelin, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan ve yukarıda istenilen belgelerden birine sahip olduğuna ilişkin belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi halinde bu kişilerin de idareye borcunun olmaması gerekmektedir.
14 Teklif Mektubu: İsteklilerin, vereceği ilk teklif (kapalı zarf içinde) pey sürüm tablosuna yazılacak ve isteklilerin verdiği en yüksek rakamdan artırma ihalesine devam edilecektir. İsteklilerin Teklif Mektubunu doldurması ve imzalaması mecburidir. Teklif mektubunun ihale zarfına konulmaması halinde istekli değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak Girişim olarak girecek firmaların hepsinin teklif mektubunu imzalaması (ıslak imza) gerekmektedir.
15 Bayilik (franchise) şeklindeki müracaatlara ilişkin olarak; Bartın Üniversitesinde açılacak şubesi için bayilik alındığına dair sözleşme ya da ihalenin kazanılması halinde bayilik sözleşmesi imzalanacağına dair yetki belgesinin aslı.
16 Kira şartnamesinin her sayfası kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır. ( Ortak girişim olması halinde ortaklarca kira şartnamesinin her sayfası kaşelenip imzalanacaktır.)

Madde 8- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9- İstenilen Belgeleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.

Madde 10- Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısım altıncı bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkum olması, İşletmeye hakkı verilen yerde, işletmecinin ve yanında çalışanların; devletin güvenliğine aykırı, eğitim öğretim ortamını bozan davranışları, genel ahlaka aykırı görsel, yazılı yayınlar vb. malzemeyi bulundurduklarını tespiti halinde,  İdare kiracının sözleşmesini tek taraflı olarak fesheder. Bu işlemden dolayı kiracı hiçbir talep de bulunamaz.

İLANEN DUYURULUR