Kategoriler

  • Genel Haberler
    1059
  • Genel Haberler1
    1

ETSO’DAN ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME

ETSO’DAN ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME —  Erzurum TSO

“AİDAT BORÇLARI 28 ŞUBAT’A KADAR YAPILANDIRILACAK”

 “MÜCBİR SEBEPTE ANA FAALİYET ALANI DİKKATE ALINACAK”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunu kapsamında, geçmiş dönem Oda aidat borçlarını yapılandırma fırsatının 28 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vergi ve SSK borçlarının yapılandırılmasının 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdiğini ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aldığı karar doğrultusunda oda aidat borçlarının 28 Şubat’a kadar uzatıldığını hatırlatan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, aidat borcu bulunan üyelerin bu fırsattan faydalanmak için Oda’ya müracaatta bulunmaları gerektiğini ifade etti. Başkan Yücelik, “Borcu bulunan üyelerimiz, 2020 yılının ilk dönemini de kapsayan borçlarını peşin ödemeleri halinde hiçbir gecikme faizi ödemeden anaparayı ödeyip borcundan kurtulabiliyor. Borcunu taksitle ödemek isteyen üyelerimiz de çok cüzi bir miktar tecil faizi ödemek suretiyle borcunu 6 eşit taksitle ödeyebiliyor. Aidat borcu bulunan üyelerimizin 28 Şubat’a kadar uzatılan bu fırsattan faydalanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan ETSO, Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün paylaşılması, ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi ve istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla alınan destek tedbirlerinin düzenlendiği kanunlarda yapılan değişikler ve mücbir sebep kapsamındaki güncellemelerle ilgili olarak üyelerini bilgilendiren bir açıklama yaptı.

MÜCBİR SEBEPTE, ANA FAALİYET ALANI DİKKATE ALINACAK

ETSO’nun açıklamasında, 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, ‘524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ile; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır. Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1 Aralık 2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.”

KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Açıklamada, bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında da üyelere bilgi verildi. Açıklamada; 7256 Sayılı Kanun’un 14. Maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 29. maddesinde; "Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda, 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez." hükmüne yer verildiği ifade edildi.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun geçici 29. Maddesi ile 2020 Ekim ayı ve öncesi dönemlere ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin terkin işleminin nasıl yapılacağına dair usul ve esasların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan, ‘2020/5 Sayılı Genelge’ ile açıklığa kavuşturulduğu, bu sebeple Covid-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin fazla ve yersiz ödemelerin terkin işlemlerinin bu genelge çerçevesinde yapılacağı vurgulandı.

Ekler İşkur Genelgesi Vergi mükellefleri için mücbir sebep [gallery ids="10091,10090"]