Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

İndirimli Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO) Hk.

İndirimli Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO) Hk. —  Erzurum TSO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre;

İlgi : 27/08/2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği' nin Tanımlar Başlıklı 4ncü maddesinin ( i ) bendinde; Taşıma işleri organizatörü: Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, ilgili mevzuatlara göre eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya ve kargo taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri, denilmektedir.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği' nin Yetki belgesi alma zorunluluğu Başlıklı 5nci maddesinde; (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek TİO yetki belgesini almaları zorunludur. (2) Taşıma işleri organizatörünün, faaliyetlerini ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesi esastır. (3) TİO yetki belgesi sahibi, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubelerinde yürütmekle yükümlüdür. Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği hükümlerine istinaden Taşıma İşleri Organizatörlüğü ( TİO ) yetki belgesi alması gereken gerçek ve tüzel kişilere yine aynı yönetmeliğin geçici madde-5 ile indirimli TİO yetki belgesi alma hakkı verilmiş olup; verilen indirimler 14/07/2023 tarihine kadar uygulanmaktadır.

Ancak; 14/07/2023 tarihine kadar uygulanacak olan indirim, TİO yetki belgesi olmadan faaliyette bulunma hakkı vermemekte olup; TİO yetki belgesi olmadan faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bahse konu yönetmeliğin 21. Maddesinin 1 nci fıkrasının ( a ) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmaktadır.